Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

Beleggen in de groeiende recyclage van batterijen voor elektrische voertuigen

Door Adrian Daniel, Portfolio Manager in het team Global Equities/Absolute Return Multi Asset

De recente goedkeuring van de Battery Regulation van de EU zal de recyclagesector voor batterijen van elektrische voertuigen stimuleren.  Vanaf 2027 worden grote recyclagevolumes verwacht. Voor langetermijnbeleggers is er nu al zicht op hoe ze kunnen profiteren van de groeimogelijkheden van de recyclage van batterijen.

De vooruitzichten voor de markt van de batterijrecyclage zijn positief. De basis voor de groei van de sector in Europa is vooral de aanname van de nieuwe EU Battery Regulation (BattVO) in juli 2023. Het is de eerste wetgeving uitgaat van de volledige levenscyclus. Ze omvat ook regels voor eenvoudige vervangingsopties en efficiënte recyclage, wat de kringloopeconomie en dus ook de aanbieders van recyclagediensten voor batterijen ten goede komt. In principe bepalen de End-of-Life Vehicles Ordinance en de Battery Act al dat gebruikte batterijen van elektrische voertuigen (zogenaamde industriële batterijen) niet gestort of verbrand mogen worden.

Met de toenemende elektrificatie van de automobielsector zal de vraag naar recyclagecapaciteit in de toekomst waarschijnlijk toenemen. De schaarste van bepaalde grondstoffen die in batterijcellen zitten, zoals kobalt, nikkel of grafiet, zal waarschijnlijk ook de interesse voor batterijrecyclage doen toenemen naarmate de markt groeit. Momenteel vormen de lage volumes batterijen uit de waardeketen van elektrische auto's nog een probleem voor de economische exploitatie van recyclage-installaties. Gezien de huidige ervaring met de levensduur van batterijcellen, zal de recyclagesector waarschijnlijk nog een paar jaar nodig hebben om wereldwijd installaties met grote volumes te kunnen inzetten, ondanks de snel groeiende verkoop van e-voertuigen. Het is niet zonder reden dat bedrijven zoals Aurubis de markt in eerste instantie alleen betreden met zogenaamde pilootfabrieken.

Dynamische stijging van de vraag te verwachten vanaf 2027

Historische verkoopcijfers van EV's in combinatie met de standaard garantietermijnen van de batterijsector kunnen enig licht werpen op de rentabiliteitsperspectieven van de recyclage van batterijen voor elektrische voertuigen. In Duitsland bieden fabrikanten van elektrische auto's zoals Tesla, BMW, Volkswagen en Hyundai meestal een garantie van 8 jaar op de batterij in combinatie met een bepaald aantal afgelegde kilometers. Aangezien de degeneratie van de batterijcellen momenteel aangeeft dat in de meeste gevallen na 8 jaar nog minstens 80% van de batterijcapaciteit beschikbaar is, kunnen grotere recyclagevolumes alleen worden verwacht met een tijdsverschil van ongeveer 10 jaar. Op basis van historische verkopen is daarom vanaf 2027 een dynamische toename van de vraag te verwachten.

Volgens Statista waren er in 2017 wereldwijd nog maar 3,4 miljoen elektrische auto's, terwijl vijf jaar later, in 2022, het wereldwijde wagenpark al naar 27,7 miljoen gegroeid was. In termen van volume zal de regionale focus voor de circulaire economie echter waarschijnlijk op China liggen. Daar werd onlangs een op de twee e-auto's ter wereld verkocht. In 2022 werden er alleen al in China 6,5 miljoen zogenaamde elektrische auto's verkocht. BYD heeft Tesla uit de top weten te verdringen als het gaat om het aantal nieuwe verkopen.

Naast volumes moet bij de beoordeling van de toekomstige winstgevendheid ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de prijzen voor de belangrijkste grondstoffen. Hoewel de prijzen van lithium en zware metalen zoals nikkel, kobalt en mangaan op de lange termijn naar verwachting zullen stijgen, zijn ze erg volatiel en daarom moeilijk te voorspellen.

Beleggingsmogelijkheden op lange termijn

Hoewel de markt relatief jong is, is het voor bedrijven zinvol om vroeg te investeren om van schaalvoordelen te profiteren. Door de structuur van langlopende leveringscontracten voor batterijcellen voor toekomstige automodellen is het belangrijk om in een vroeg stadium partnerschappen aan te gaan voor de terugname van oude batterijen. Een ander positief neveneffect is de gegarandeerde bevoorrading van de fabrikanten van nieuwe batterijcellen. Aangezien bepaalde grondstoffen op de langere termijn waarschijnlijk schaars zullen blijven, zal een bepaald quotum van gerecycleerd materiaal de aankooprisico's beperken. Aan de marketingkant zou een hoog aandeel gerecycleerde materialen ook een positief effect moeten hebben op de verkoop van elektrische voertuigen.

In principe is er voor langetermijnbeleggers al zicht op het deelnemen aan de groeimogelijkheden van de batterijrecyclage. Veel bedrijven in de waardeketen van batterijen zijn aan het investeren om ervoor te zorgen dat een deel van de waarde van batterijcellen in de circulaire economie wordt gecreëerd. Enkele voorbeelden:

  • Lithiumproducent Ganfeng investeerde in de recyclage van 70.000 ton gebruikte batterijen. Het doel is om minstens 90% van het lithium uit oude batterijcellen te halen.
  • CATL, 's werelds grootste producent van batterijcellen, heeft in Europa nog geen recyclefabrieken gepland, maar is wel actief in de VS met zijn partnerbedrijf BRUNP. Eerder dit jaar kondigde CATL ook plannen aan om 23,8 miljard yuan (ongeveer 3,2 miljard USD) te besteden aan de uitbreiding van zijn recyclagefaciliteiten in Foshan, in het zuiden van China.
  • BASF breidde in juni 2023 zijn activiteiten op het gebied van kathodematerialen uit met de opening van een batterij- en recyclagecentrum in Schwarzheide.
  • Aurubis is sinds maart 2022 actief als metaalspecialist met een recyclagepilootfabriek in Hamburg.
  • Het Belgische Umicore heeft de langste ervaring op dit gebied, met meer dan 15 jaar ervaring in de recyclage van batterijen. Het bedrijf genereert ongeveer de helft van zijn omzet in de recyclagesector en is marktleider in de recyclage van bv. batterijen voor mobiele telefoons met zijn site in Hoboken.

Beleggen in de waardeketen van batterijrecyclage

Moeten beleggers die van deze trend willen profiteren zich concentreren op nichespelers of eerder op ruimere bedrijfsmodellen? Dit hangt sterk af van het risicoprofiel van de belegger in kwestie. Door de achterblijvende volume-effecten zullen winst en verlies van nichespelers in het begin waarschijnlijk meer beïnvloed worden door de investeringen die nodig zijn om de recyclagefaciliteiten uit te breiden. In de toekomst zouden ze echter meer moeten profiteren van de verwachte verbetering van de winstgevendheid. Daarentegen kunnen bedrijven met een bredere bedrijfsstructuur de investeringsfase gemakkelijker aan, op voorwaarde dat andere eenheden voldoende cashflow genereren.

Succesvolle elektromobiliteitsbedrijven laten echter zien dat het voordelig kan zijn om op meerdere niveaus in de waardeketen actief te zijn. Bijvoorbeeld Tesla produceert zijn voertuigen in zeer hoge mate zelf, tot en met het batterijbeheersysteem en de celproductie. BYD heeft ook een hoge mate van verticale integratie, met zijn eigen cel- en zelfs chipproductie. BYD is bijvoorbeeld van plan om de oude batterijen van elektrische auto's te gebruiken voor stationaire batterijopslagsystemen, waardoor de cyclus rond is.

Naar de Nieuws

WETTELIJKE KENNISGEVING

Dit is een marketing communicatie.

Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. MainFirst geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan MainFirst. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. MainFirst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. MainFirst is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan.
Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties.
De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:
België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.
De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.mainfirst.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen.
Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MainFirst.

Copyright © 2023 MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Alle rechten voorbehouden.