Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
False

GLOSSARIUM VAN TERMEN

AANDEEL: Een aandeel is een effect dat de houder mede-eigenaar van een naamloze vennootschap maakt. Door op een aandeel in te schrijven, verwerft de aandeelhouder een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

AANDELENBLOOTSTELLING (BRUTO/NETTO): De blootstelling aan aandelen (bruto/netto) verwijst naar het percentage aandelen in een portefeuille. De nettopositie in aandelen is de brutopositie in aandelen verminderd met de afdekking.

ACTIEF AANDEEL: Het actief aandeel is een maatstaf voor de mate waarin een portefeuille verschilt van haar benchmark. Het wordt berekend met de verhouding van benchmarkbeleggingen die verschillen van de fondsbeleggingen. Het resulterende percentage is het actieve aandeel.

ADULT ENTERTAINMENT: Onder "entertainment voor volwassenen" verstaan wij de productie of distributie van amusement voor volwassenen - met een omzet van maximaal 10%.

ALPHA: Alpha is het verschil tussen de prestatie van een fonds en de prestatie van zijn benchmark. Het kwantificeert de mate waarin het fonds beter of minder goed heeft gepresteerd dan de benchmark. Alpha meet niet enkel hoeveel van het rendement kan worden toegeschreven aan de prestaties van de markt in het algemeen, maar ook aan de aandelenselectie op de markt.

ALTERNATIEVE BELEGGINGSPRODUCTEN: Er bestaat geen algemeen geldende definitie voor alternatieve beleggingsproducten. Het is veeleer een verzamelnaam voor verschillende vormen van kapitaalbelegging. Het beleggingsspectrum van deze producten is veel breder dan dat van traditionele activaklassen zoals aandelen en obligaties. Zij maken gebruik van andere instrumenten zoals futures, opties, short selling, krediethefboomwerking en vele andere.

ANALYSE OP HOOG NIVEAU: Macro-economische factoren, sectoren, landen, marktcycli en andere algemene indicatoren worden eerst onderzocht voordat wordt overgegaan tot meer specifieke en gedetailleerde factoren zoals individuele ondernemingen. Op basis van deze analyse worden vervolgens investeringen geëvalueerd en gedaan met het oog op winst op lange termijn.

BARBELL-STRATEGIE: combineert defensieve sectoren, gekenmerkt door structurele winstgevendheid, een positief concurrentieklimaat en hoge toetredingsdrempels, met dividendkansen voor small- en midcaps en stijgende dividendsterren. De structurele mix van kleine en middelgrote ondernemingen omvat ook familiebedrijven. Onze Barbell-strategie combineert conservatieve kernbeleggingen met bovengemiddelde dividendkwaliteit en inkomstenmogelijkheden.

BASISANALYSE: In deze benadering wordt het groeipotentieel van individuele bedrijven geanalyseerd om veelbelovende aandelen te identificeren. Vervolgens worden de kansen in de sector van de onderneming en op de markt in zijn geheel geëvalueerd. Op basis van deze individuele analyses worden beleggingen gedaan met het oog op een goed rendement op lange termijn.

BOTTOM UP ANALYSES: In deze benadering wordt het groeipotentieel van individuele bedrijven geanalyseerd om veelbelovende aandelen te identificeren. Vervolgens worden de kansen in de sector van de onderneming en op de markt in zijn geheel geëvalueerd. Op basis van deze individuele analyses worden beleggingen gedaan met het oog op een goed rendement op lange termijn.

BETA: Beta meet de volatiliteit van het aandeel ten opzichte van de markt. De marktbèta is per definitie 1,0. Een bèta van minder dan 1,0 betekent dat het aandeel minder volatiel is dan de markt. Een beta groter dan 1,0 geeft aan dat het aandeel volatieler is dan het gemiddelde. Een negatieve bèta betekent dat de prestatie van het activum negatief gecorreleerd is met de markt als geheel.

BENCHMARK: Een benchmark is een norm waaraan het beleggingsrendement van een fonds kan worden afgemeten. Het kan gaan om een index die het beleggingsuniversum of de beleggingsstrategie van het fonds benadert, een combinatie van indexen of een rentevoet.

BVI-METHODE: De BVI-methode (komt overeen met de AMAS-methode in Zwitserland) voor de berekening van het rendement is gebaseerd op de methode van het tijdgewogen rendement. Deze internationaal erkende standaardmethode berekent de prestaties op een eenvoudige, duidelijke en nauwkeurige manier. Het beleggingsrendement is de procentuele verandering tussen het belegd vermogen aan het begin van de beleggingsperiode en de waarde ervan aan het einde van de periode. Er wordt aangenomen dat de uitkeringen onmiddellijk worden herbelegd in nieuwe fondsaandelen of -participaties. Dit maakt een vergelijking mogelijk van de prestaties van uitkerings- en kapitalisatiefondsen.

COMPARTIMENT: Een compartiment heeft betrekking op fondsen die gestructureerd zijn volgens het "paraplu"-principe. In het geval van beleggingsfondsen met verschillende compartimenten heeft de belegger alleen recht op de activa en de inkomsten van het compartiment waarin hij heeft belegd.

CONVERTEERBARE OBLIGATIES: Een obligatie die binnen een bepaalde periode, onder bepaalde voorwaarden en tegen een vaste ruilverhouding kan worden ingewisseld tegen aandelen van de onderneming. Als de koers van het aandeel positief evolueert, zal de houder van de converteerbare obligatie van de gelegenheid gebruik maken om deel te nemen aan de inhoud en de winstkracht van de onderneming en converteren. Converteerbare obligaties hebben meestal een lagere rente dan normale obligaties omdat de houder voordeel heeft bij de conversieoptie.

CONTROVERSËLE WAPENS: Voor fondsen met een specifieke ESG-strategie worden controversiële wapens gedefinieerd als wapens die vallen onder het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens ("Verdrag van Ottawa"), het Verdrag inzake het verbod van clustermunitie ("Verdrag van Oslo"), en biologische en chemische wapens die vallen onder de respectieve VN-verdragen (BWC en CWC). Hiervoor hanteren we nultolerantie.

CONTROVERSES: Controverses van niveau 5, volgens de ernstrangschikking van Sustainalytics, zijn niet toegestaan.

CSSF: De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is een openbare instelling die toezicht houdt op de beroepsbeoefenaren en de producten van de Luxemburgse financiële sector. Zij houdt toezicht, reglementeert, verleent vergunningen, informeert en voert zo nodig ter plaatse inspecties uit en legt sancties op. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het bevorderen van transparantie, eenvoud en billijkheid op de markten voor financiële producten en diensten en voor de toepassing van de wetgeving inzake de bescherming van de consumenten van financiële producten en inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

DEKKING ESG-RISICO'S: Geeft het aantal bedrijven in het compartiment aan dat wordt gedekt door Sustainalytics (een onafhankelijke en innovatieve aanbieder van "Responsible Investment Services").

DERIVATIEVE FINANCIËLE INSTRUMENTEN: "Derivaten" is een verzamelnaam voor effecten waarvan de prijzen zijn afgestemd op de prijsbewegingen of de verwachte prijzen van andere beleggingen. Derivaten zijn zo geconstrueerd dat zij de prijsbewegingen van deze activa onevenredig weerspiegelen. Bijgevolg kunnen zij zowel worden gebruikt om zich in te dekken tegen verliezen als om te speculeren op de potentiële winsten van de onderliggende activa. De belangrijkste derivaten zijn gestructureerde producten, opties, futures en swaps.

DEVIEZENRATIO (BRUTO/NETTO): De deviezenratio (bruto/netto) beschrijft het aandeel van vreemde valuta in een portefeuille. De nettovalutakoersverhouding is de brutovalutakoersverhouding verminderd met de afdekking.

DISCRETIONAIRE CONSUMPTIESECTOR: De sector van de discretionaire consumptiegoederen omvat bedrijven die het gevoeligst zijn voor economische cycli. Het productiesegment omvat auto's, duurzame goederen, vrijetijdsuitrusting, textiel en kleding. Het dienstensegment omvat hotels, restaurants en andere vrijetijdsvoorzieningen, mediaproductie en -diensten, en kleinhandel en consumentendiensten. 

DIVIDEND: Het dividend op een aandeel of eenheid van aandelen dat het laatst wordt uitgekeerd in verhouding tot de huidige koers. Tot op zekere hoogte geeft het dividendrendement de relatieve aantrekkelijkheid van een aandeel aan. Het is echter mogelijk dat een dividendrendement alleen hoog lijkt omdat de aandelenkoers is gedaald als gevolg van een daling van de prestaties van de onderneming. In dat geval kan het dividend in de toekomst lager uitvallen of onbestaande zijn. Daarom is het bij beleggingen in dividenduitkerende effecten noodzakelijk de afzonderlijke aandelen zorgvuldig te analyseren.

EENMALIGE BELEGGING: Een eenmalige belegging is een belegging in aandelen of rechten van deelneming in fondsen die slechts één keer wordt gedaan.

EFFECTEN MET VASTE RENTE: Effecten die gedurende hun hele looptijd rente opbrengen tegen een overeengekomen vaste rentevoet en die op een vaste datum worden afgelost, worden effecten met vaste rentevoet genoemd (bijvoorbeeld obligaties).

ESG: Deze drie letters "ESG" beschrijven drie gebieden van de verantwoordelijkheid van bedrijven voor duurzaamheid: 1.) De "E" voor milieu staat hier bijvoorbeeld voor vervuiling of milieurisico's, broeikasgasemissies of energie-efficiëntiekwesties (Milieu). 2.) Sociaal ("S") omvat aspecten zoals gezondheid en veiligheid op het werk, diversiteit of sociaal engagement (maatschappelijk verantwoord ondernemen). 3.) Governance ("G") verwijst naar het duurzame beheer van ondernemingen. Dit omvat kwesties zoals bedrijfswaarden of beheers- en controleprocessen (Corporate Governance).

ESG-RISICOSCORE: Deze weerspiegelen risico's die op bedrijfsniveau onder controle zijn (en kunnen worden), oncontroleerbare risico's waaraan bedrijven blootstaan als gevolg van hun activiteitensector, en controleerbare risico's waaraan bedrijven blootstaan als gevolg van hun activiteitensector, İndustrierisico's. Als de onderneming doeltreffende maatregelen neemt om beheersbare risico's aan te pakken (op sector- en bedrijfsniveau), kan zij haar ESG-risicoscore verbeteren en zo haar materiële risico's verminderen.

EX-ANTE VOLATILITEIT: Een indicator van het verwachte toekomstige fluctuatiebereik van een effect (bijv. effect- of valutaprijs, index) in een bepaalde periode.

FLEXIBELE AANPAK: De gemengde aanpak is een mengsel van de waarde- en de groeiaanpak. "Flexibel" betekent dat het fonds flexibel is in zijn selectie van small, mid en large cap bedrijven.

FNG: Het FNG-label is de kwaliteitsnorm voor duurzame beleggingsfondsen in Duitstalige landen. Het werd in 2015 gelanceerd na een ontwikkelingsproces van drie jaar waarbij de voornaamste belanghebbenden betrokken waren. De bijhorende duurzaamheidscertificering moet jaarlijks worden vernieuwd.

FRONT-END KOSTEN: De front-end kosten zijn eenmalige kosten die worden geheven op het moment van de aankoop van fondsdeelbewijzen. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt in procenten.

FUTURES: Een beurstransactie die tegen de huidige koers wordt gesloten, maar op een overeengekomen datum in de toekomst wordt uitgevoerd.

GEGARANDEERDE OBLIGATIES: Een obligatie die het recht geeft om binnen een bepaalde periode aandelen te verwerven tegen een bepaalde vaste prijs.

GELDMARKTINSTRUMENTEN: Een verzamelnaam voor alle soorten rente-instrumenten die op de geldmarkt worden verhandeld. Geldmarktinstrumenten hebben een oorspronkelijke of resterende looptijd van ten hoogste één jaar, hoewel ook instrumenten met een looptijd tot twee jaar tot de geldmarkt kunnen worden gerekend.

GEMIDDELDE MATURITEIT: Het gewogen gemiddelde van de resterende tijd tussen de waarderingsdatum en de vervaldatum van de effecten in een effectenportefeuille. Indien u de ratio wilt gebruiken als een indicator van het renterisico, kunt u voor bepaalde soorten effecten, bijvoorbeeld floaters, ook alleen de perioden tot de volgende renteaanpassing gebruiken.

GENETISCH GEMODIFICEERDE PLANTEN EN ZADEN: Onder genetisch gemodificeerde planten en zaden verstaan wij de ontwikkeling of de groei van genetisch gemodificeerde planten en zaden - waarvan de opbrengst max. 10% bedraagt.

GICS: In 1999 ontwikkelden Dow Jones MSCI en S&P de Global Industry Classification Standard (GICS), een doeltreffend beleggingsinstrument om de breedte, diepte en evolutie van industriële sectoren in kaart te brengen. GICS is een hiërarchisch industrieel classificatiesysteem op vier niveaus. Ondernemingen worden zowel kwantitatief als kwalitatief ingedeeld. Elk bedrijf krijgt een enkele GICS-classificatie op subindustrieniveau overeenkomstig zijn hoofdactiviteit.

GROEI-AANPAK: Bij de groei-aanpak worden aandelen geselecteerd op basis van de veelbelovende groeivooruitzichten van ondernemingen, sectoren en markten. De selectie bestaat vaak uit bedrijven met een bovengemiddelde omzet- en winstgroei.

HIGH WATERMARK: De "high watermark" verwijst naar het winstniveau in een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat moet worden overschreden voordat de portefeuillebeheerder recht heeft op een extra deel van het beleggingsrendement.

ICBE's: ICBE's (SICAV) staan voor Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten. De term is afkomstig van een EU-richtlijn waarin de voorwaarden zijn vastgesteld waaronder fondsen die in één EU-land zijn gedomicilieerd, in alle EU-landen kunnen worden verhandeld.

INFORMATIERATIO: De informatieratio is een financiële ratio voor de waardering van een beleggingsfonds die de prestatie van een fonds boven de benchmark beschrijft, in verhouding tot de tracking error. Het wordt verkregen door het rendement van het fonds (gemeten door de alfa) te delen door het risico van het fonds (uitgedrukt door de tracking error).

ISIN: Een acroniem voor International Security Identification Number. De ISIN is de internationale standaard die wordt gebruikt om effecten te identificeren. Het bestaat uit een code van twee cijfers (bv. DE voor Duitsland), gevolgd door een alfanumerieke code van tien cijfers.

KOLEN: Wij definiëren kolen als de winning van thermische kolen met een opbrengst tot 5% of de opwekking van elektriciteit uit thermische kolen met een opbrengst tot 10%.

LANDEN- EN STOPZETTINGSRISICO: Het landen- en stopzettingsrisico dekt alle risico's van wanbetaling of surseance van betaling van een land waar een debiteur wettelijk gevestigd is. Het kan zich voordoen bij grensoverschrijdende betalingen als gevolg van de onwil (politiek risico) en/of het onvermogen (economisch risico) van een land om dergelijke betalingen te verrichten, en vormt derhalve een afzonderlijk en hoger risicoterrein waarover de crediteur en de debiteur geen controle hebben.

LUXFLAG: "LUXEMBOURG FINANCE LABELLING AGENCY" is een onafhankelijke en internationale vereniging zonder winstoogmerk die duurzame financiering ondersteunt en gesticht is door de Luxemburgse regering, ALFI, ABBL, ADA, de Europese Investeringsbank, Luxembourg for Finance en de Beurs van Luxemburg. Het is bedoeld om beleggers te verzekeren dat beleggingsinstellingen met een label, verantwoord beleggen in de sector.

MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE): Deze technische indicator is een momentumindicator die wordt gebruikt om trends te voorspellen. Het is gebaseerd op twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden en de relatie tussen deze gemiddelden (convergentie/divergentie). De berekening kan koop- en verkoopsignalen aangeven.

MARKTKAPITALISATIE: De marktkapitalisatie is de waarde, tegen marktprijs, van alle uitstaande effecten van een onderneming. Het wordt berekend door het totale aantal uitstaande aandelen van een onderneming te vermenigvuldigen met de laatste aandelenkoers. De kapitalisatie van een onderneming wordt doorgaans ingedeeld in megakapitalisatie (>50 miljard euro), grote kapitalisatie (10-50 miljard euro), middenkapitalisatie (2-10 miljard euro) of kleine kapitalisatie (<2 miljard euro).

MAXIMALE KREDIETOPNAME: De maximale kredietopname is de grootste absolute waardedaling in een bepaalde periode. Het meet het waardeverlies van het fonds tussen de piek en het dieptepunt in een bepaalde periode. Het illustreert dus de waardeschommeling die een belegger in het verleden voor een bepaald beleggingsproduct heeft moeten incasseren, in het slechtste geval.

MODIFIED DURATION: De "Modified duration" geeft aan hoeveel de koers van een obligatie of een obligatiefonds zal stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Hoe hoger de modified duration, hoe meer de obligatiekoersen schommelen als reactie op rentewijzigingen.

MTD: "Month-To-Date" betekent de periode van het begin van de maand tot de huidige datum.

MULTI-ASSET FONDSEN: Multi-asset fondsen hebben de mogelijkheid om in verschillende activaklassen te beleggen. Zij zijn samengesteld uit een mix van aandelen, obligaties, geldmarkteffecten, onroerend goed, grondstoffen of zelfs valuta's.

NUCLEAIRE ENERGIE: Bedrijven die meer dan 5% omzet behalen uit nucleaire productie of nucleaire distributie of nucleair gerelateerde producten/diensten met een omzet van max. 5% vallen onder deze definitie.

NIET-RATIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST VAN PARIJS: Staten die niet juridisch gebonden zijn aan de klimaatovereenkomst van Parijs.

NIET-RATIFICATIE VAN HET VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES BETREFFENDE BIOLOGISCHE DIVERSITEIT: Staten die niet juridisch gebonden zijn aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Biologische Diversiteit.

NIET-RATIFICATIE VAN HET VERDRAG INZAKE KERNWAPENS: Staten die niet wettelijk gebonden zijn aan het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens.

NIW: De netto-inventariswaarde is de waarde van alle beleggingen in een fonds. De NIW per aandeel of eenheid van een beleggingsfonds is gewoonlijk de terugkoopprijs, tenzij een terugkoopprovisie wordt aangerekend.

NUL OBLIGATIES: Nul obligaties zijn langlopende obligaties waarvoor geen jaarlijkse rentebetalingen worden gedaan, maar in plaats daarvan de belegger één enkele volledige betaling gedaan wordt op de vervaldag. In de meeste gevallen wordt de nominale waarde van de obligatie op dat ogenblik betaald, aangezien zij gewoonlijk wordt uitgegeven tegen een prijs die ver onder die waarde ligt. Het rendement is het verschil tussen de nominale waarde en de aankoopprijs.

OBLIGATIE: Een schuldbewijs dat de uitgever verplicht de obligatiehouder de hoofdsom plus rente te betalen. Een schuldinstrument dat de uitgever verplicht de obligatiehouder de hoofdsom plus rente te betalen.

OBLIGATIES MET EEN HOGE WAARDE: Vastrentende effecten van slechte kredietkwaliteit. Zij hebben doorgaans een BB+ of lagere rating van de ratingbureaus. Zij bieden een hoger rendement dan obligaties met een hogere rating, maar houden ook hogere risico's in.

OLIE EN GAS: Bedrijven die meer dan 5% omzet behalen uit olie- en gasgerelateerde producten/diensten met inkomsten tot 25% uit olie- en gasproductie of olie- en gasproductiecapaciteit tot 10% vallen onder deze definitie.

ONVRIJE OF CORRUPTE LANDEN: Wij definiëren onvrije landen als staten die "onvrij" zijn verklaard volgens de huidige rangschikking van Freedom House. Wij definiëren corrupte landen als staten met een CPI-score van minder dan 35 op de corruptieperceptie-index van Transparency International.

OTC (OVER-THE-COUNTER) TRADING: Verhandeling van effecten over de toonbank via telefoon of elektronische systemen. Bijna alle effecten, valuta of edele metalen kunnen over-the-counter worden verhandeld door banken, beleggers en effectenmakelaars. OTC-prijzen zijn opgenomen in afzonderlijke prijslijsten. De OTC-handel valt onder de regelgeving voor de effectenhandel; hij is echter niet onderworpen aan wettelijk toezicht of wettelijke controle. De algemeen aanvaarde beursgebruiken dienen als leidraad voor de OTC-handel.

OUTPERFORMANCE: Indexfondsen worden afgemeten aan een benchmark. Wanneer een fonds beter presteert dan de benchmark waaraan het wordt afgemeten, wordt het een outperformer genoemd.

PRESTATIEVERGOEDING: Dit zijn prestatiegebonden vergoedingen. Sommige fondsen ontvangen een prestatievergoeding als een bepaalde doelstelling over een bepaalde periode wordt overschreden.

PRIIPs-KIDs: Een PRIIP KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - Key Investor Document) is een verplicht, precontractueel, gestandaardiseerd informatiedocument dat bedoeld is om retailbeleggers in drie bladzijden of minder te voorzien van essentiële informatie over het PRIIP en de bijbehorende risico's en voordelen.
PRIIP's (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) zijn verpakte beleggingsproducten voor kleine beleggers en verzekeringsbeleggingsproducten waaraan een beleggingsrisico verbonden is. Voor de toepassing van de PRIIP-verordening zijn pakketproducten en -contracten alle beleggingsproducten en -contracten waarbij het geld van de klant alleen indirect in de kapitaalmarkt wordt belegd in plaats van direct, of waarbij de terugbetalingsvordering op een andere manier gekoppeld is aan de prestatie van bepaalde effecten of referentiewaarden.

RELATIEVE STERKTE-INDEX (RSI): De RSI is een momentumindicator die de prijzen volgt en kan helpen bij het identificeren van hoogte- en dieptepunten op korte termijn. Daartoe vergelijkt de indicator prijsbewegingen over een bepaalde periode om te bepalen of de prijs uitzonderlijk hoog of laag is. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om overbought en oversold aandelen te identificeren.

RISICOWAARDE: het specifieke risico van verlies dat kan optreden in handelsposities als gevolg van prijsveranderingen. Het geeft het maximale verliespotentieel aan in geval van prijsschommelingen onder normale marktomstandigheden en binnen een bepaalde periode, berekend op basis van een bepaalde waarschijnlijkheid.

R²: R² verwijst naar het percentage van de bewegingen van het fonds dat kan worden verklaard door de bewegingen van zijn benchmark. Een R² van 35 betekent bijvoorbeeld dat slechts 35% van de bewegingen van het fonds kunnen worden verklaard door veranderingen in zijn benchmark. R² wordt gebruikt om de bruikbaarheid van het beta-cijfer te bepalen is. Hoe hoger de R², hoe hoger de beta.

SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN HET GLOBAL COVENANT VAN DE VERENIGDE NATIES:Ondernemingen die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden en geen positief vooruitzicht hebben, worden niet toegelaten.

SECTOR VAN CONSUMPTIEGOEDEREN:De sector van consumptiegoederen omvat bedrijven waarvan de activiteiten minder gevoelig zijn voor de economische cycli. Zij omvat fabrikanten en distributeurs van voedingsmiddelen, dranken en tabak, alsmede producenten van niet-duurzame consumptiegoederen en persoonlijke producten. Het omvat ook detailhandelsbedrijven in voedings- en geneesmiddelen, hypermarkten en supermarkten. 

SHARPE-RATIO: De Sharpe-ratio is het rendement per eenheid risico, en wordt verkregen door het rendement boven de risicovrije rentevoet te delen door de standaardafwijking. Het geeft dus aan welk rendement een fonds biedt per eenheid risico. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement van een fonds.

SRI: SRI staat voor "Summary Risk Indicator" en is een gestandaardiseerde risico-indicator die rekening houdt met zowel de volatiliteit van een financieel instrument (marktrisico) als de kredietwaardigheid van de emittent (kredietrisico). De totale risico-indicator helpt u het risico van dit product te beoordelen in vergelijking met andere producten. Hoe hoger de globale risico-indicator, hoe hoger het risico. De rating kan in de toekomst veranderen. Een totale risico-indicator van 1 betekent niet dat het een risicoloze belegging is.

STANDAARDAFWIJKING/VOLATILITEIT: De standaardafwijking van een fonds is een maatstaf voor de mate waarin het rendement van het fonds in het verleden heeft geschommeld. De alternatieve term "volatiliteit" wordt vaak ook gebruikt. Deze indicator is om twee redenen nuttig: ten eerste omdat een hogere volatiliteit in de meeste gevallen een hoger risico betekent. Hierdoor kunnen fondsen tussen categorieën worden vergeleken. Ten tweede omdat fondsen die in het verleden nogal volatiel waren, dat in de toekomst ook zullen zijn. De standaardafwijking is dus een nuttig waarschuwingsteken.

SUSTAINALYTICS: is een onafhankelijke en innovatieve aanbieder van "verantwoorde beleggingsdiensten".

SWAP: Een swap is een ruil van schuld. De renteverschillen tussen de valuta's worden verrekend met de swaprente. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen renteswaps en valutaswaps. Een zuivere renteswap behelst de ruil van rentebetalingsverplichtingen in één valuta voor een bepaalde periode. Het voornaamste kenmerk van een valutaswap is dat de uit te wisselen verplichtingen in verschillende valuta's zijn.

TABAK: Wij definiëren tabak als de productie van tabaksproducten of aanverwante producten/diensten of tabaksproducten op kleinhandelsniveau - met een maximumopbrengst van 5%.

TEERZAND/SCHALIEGAS: Wij definiëren teerzand/schaliegas als de winning van energie uit schalie met opbrengsten van max. 5%.

TEGENPARTIJRISICO: Het tegenpartijrisico is het risico dat een professionele marktdeelnemer (in deze context is de tegenpartij gecoördineerd met de cliënt) in gebreke blijft. Dit risico omvat het traditionele kredietrisico - bijvoorbeeld bij geldmarkttransacties - en in het bijzonder de risico's van wanbetaling die inherent zijn aan derivatenposities of clearingactiviteiten.

TERUGBETALINGSPRIJS: De prijs waartegen een fondsdeelneming door de beleggingsmaatschappij wordt teruggekocht. Het wordt berekend op basis van de netto-inventariswaarde, met inbegrip van de beschikbare contanten per deelnemingsrecht, verminderd met de verkoop- en terugkoopprovisies. De terugbetalingsprijs is gewoonlijk lager dan de uitgifteprijs die op dezelfde dag wordt berekend.

TER: De totale kostenratio omvat alle kosten die in een boekjaar aan een fonds in rekening worden gebracht. Het is de verhouding tussen de kosten en het gemiddelde vermogen van het fonds. Het is echter belangrijk op te merken dat de TER (de manier waarop deze door de Duitse fondsenmaatschappijen wordt berekend) over het algemeen geen rekening houdt met transactiekosten, en dat het dus geen "totale" kostenratio op zich is. Er wordt rekening gehouden met: beheers- en bewaarkosten, publicatie- en auditkosten, en kosten van andere diensten.

TITELS: Een titel is een document dat bepaalde rechten garandeert, zoals het mede-eigendom van een bedrijf. Zonder dit document kan het recht niet worden opgeëist. De verzamelnaam effecten omvat aandelen, obligaties, warrants, schuldbekentenissen en converteerbare obligaties.

TRACKING ERROR: Een maatstaf voor het verschil tussen het rendement van een fonds en dat van zijn benchmark. Het wordt verkregen door de standaardafwijking van het maandelijkse rendement tussen het fonds en de benchmark over een bepaalde periode te berekenen, en het resultaat te gebruiken voor een herberekening voor één jaar (op jaarbasis). Een hogere tracking error wijst op een groter verschil tussen de samenstelling van het fonds en de benchmark. Een lagere tracking error daarentegen wijst op een grotere gelijkenis tussen de structuur van het fonds en de benchmark.

UITGEVERRISICO: Het uitgeverrisico is het risico dat de kredietwaardigheid, of wanbetaling, van een uitgever of referentie-entiteit afneemt.

VALUTA: Een verzamelnaam voor betaalmiddelen in vreemde deviezen (met uitzondering van contant geld), met name banktegoeden.

VALUTA-OPTIE: Een valuta-optie is de contractuele optie van twee contracterende partijen om op een bepaalde datum een bepaalde vreemde valuta tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen of te verkopen. Er is nooit een fysieke levering, dus in het geval van valutaopties wordt de koerswinst altijd door de schrijver betaald in de vorm van een contante afwikkeling.

VARIABLE RENTE EFFECTEN: Obligaties waarvan de rentevoet op gezette tijden, gewoonlijk om de drie tot zes maanden, aan de marktrente wordt aangepast. Effecten met variabele rente worden ook wel obligaties met variabele rente genoemd.

VERKOOPKOSTEN: Fondsaanbieders kunnen niet alleen kosten aanrekenen bij de aankoop, maar ook bij de verkoop van fondsdeelbewijzen.

VOLATILITEIT: Een maatstaf voor de mate waarin de prijs van een effect of index gedurende een bepaalde periode rond een gemiddelde waarde schommelt. Volatiliteit is een middel om het winst- of verliespotentieel van een aandeel te meten, ongeacht de marktbewegingen. Het gaat ervan uit dat waarden uit het verleden een indicatie zijn voor toekomstige prestaties. Aangezien de volatiliteitsratio aangeeft in welke mate kan worden verwacht dat de waarde van een effect in de toekomst zal veranderen, speelt zij een bijzonder belangrijke rol bij de berekening van optieprijzen.

WAARDE-AANPAK: Systematische aankoop van aandelen van bedrijven die relatief goedkoop of ondergewaardeerd zijn en waarvan verwacht kan worden dat ze in waarde zullen stijgen.

WAPENS: Onder wapens verstaan wij: opdrachten voor militaire wapens of producten en/of diensten in verband met militaire wapens of producten en/of diensten, militaire opdrachten voor andere dan wapens.

WAPENS: Wapens zijn uitgesloten van elke investering die MainFirst doet. Bedrijven die meer dan 50% van hun inkomsten uit militaire contracten halen en/of de VN-conventies over clusterbommen schenden, vallen onder deze definitie. Voor fondsen met een specifieke ESG-strategie hanteren we deze definitie wanneer bedrijven meer dan 5% hun omzet uit de volgende sectoren behalen: militaire contracten, wapengerelateerde producten en/of diensten, handvuurwapens aan burgers of militaire/wetshandhavingsklanten, en belangrijke onderdelen.

WAPENS: Onder wapens verstaan wij: opdrachten voor militaire wapens of producten en/of diensten in verband met militaire wapens of producten en/of diensten, militaire opdrachten voor andere dan wapens - handvuurwapens voor civiele klanten (aanvalswapens) - handvuurwapens voor leger en ordehandhaving - lichte wapens of producten - hoofdcomponenten voor handvuurwapens met een omzet van max. 5% of handvuurwapens voor civiele klanten (met uitzondering van aanvalswapens) - op maat gemaakte en essentiële controversiële wapens - niet op maat gemaakte of niet-essentiële controversiële wapens - met een opbrengst van max. 0%.

WKN: Het "Wertpapierkennnummer" (WKN) is een combinatie van zes cijfers en letters die in Duitsland wordt gebruikt om effecten te identificeren.

YIELD: Deze term wordt op verschillende manieren gebruikt en dient in de eerste plaats als een algemene aanduiding van de verhouding tussen gedane en ontvangen betalingen. De term "rendement" heeft ook een betekenis op het gebied van kapitaalbeleggingen en financiële beleggingen. Het wordt gebruikt om de rente weer te geven die op een belegging wordt verdiend en kan ook als kengetal worden gebruikt. In de regel wordt het rendement niet in bedragen opgegeven, maar in percentages. Dit percentage verwijst gewoonlijk naar het rendement over één jaar.

YIELD TO WORST: "YTW" is het laagste rendement dat een obligatie kan opleveren. Het is vaak gelijk aan het rendement tot de eerstvolgende mogelijke call-datum. Deze rendementsindicator is bedoeld om beleggers te helpen beoordelen of deze belegging aan hun specifieke beleggingsdoelstellingen zal beantwoorden, zelfs in het slechtste geval.

YTD: "Year-to-date" verwijst naar de periode vanaf het begin van het jaar tot de huidige datum.