Opmerking

Thank you very much for your interest in our website.

Since 01/12/16 Microsoft no longer provides security updates or technical support for old versions of Internet Explorer. Regular security updates contribute to the protection.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support

We recommend that you update your browser to view our website in full, e.g. with Google Chrome, Mozilla Firefox or Apple Safari.

If you would like to continue using Internet Explorer, please note that the content may not be displayed correctly due to lack of support.

Thank you for your understanding,
Your MainFirst Team

Verstanden, Seite trotzdem benutzen
True

MainFirst -
Global Dividend Stars

MainFirst Global Dividend Stars is een compartiment van MainFirst SICAV.

MainFirst SICAV - 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg - R.C.S. Luxembourg N° B 89 173.

ETHENEA Independent Investors S.A. is de beheermaatschappij van het compartiment.

Opmerking: Er is een beschrijving beschikbaar voor de onderstreepte woorden, klik erop om ze te openen.

Meer informatie

MainFirst -
Global Dividend Stars

MainFirst Global Dividend Stars is een compartiment van MainFirst SICAV.

MainFirst SICAV - 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg - R.C.S. Luxembourg N° B 89 173.

ETHENEA Independent Investors S.A. is de beheermaatschappij van het compartiment.

Opmerking: Er is een beschrijving beschikbaar voor de onderstreepte woorden, klik erop om ze te openen.

Meer informatie

MainFirst - Global Dividend Stars

Meer over het fonds

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

De beleggingsdoelstelling van het deelfonds bestaat erin de waardeontwikkeling van de benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY) te overtreffen. Het deelfonds wordt actief beheerd. Het beleggingsuniversum van het deelfonds is niet beperkt tot de samenstellende elementen van deze index Het deelfonds is een aandelenfonds.

Het deelfonds belegt in aandelen en andere participatie-effecten over de hele wereld. De algemene focus van het beleggingsbeleid ligt op aandelenbeleggingen met als doel het behalen van aantrekkelijke dividendinkomsten. Het vermogen van het deelfonds zal daarbij steeds voor minstens 51% (bruto) worden belegd in aandelen. Het deelfonds mag geen deelbewijzen verwerven in fondsen (icbe's en/of icb's), ongeacht hun rechtsvorm. Het deelfonds komt dus in aanmerking als een doelfonds zoals bedoeld in artikel 41, lid 1, onder e), van de wet van 2010.

Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6 van de Verordening (EU) 2020/852 (EU taxonomie) zijn van toepassing op dit deelfonds. MainFirst Holding AG, waartoe de Investmentmanager van het deelfonds behoort, heeft de beginselen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (de United Nations-supported Principles for Responsible Investment, of UN PRI) ondertekend. De duurzaamheidsstrategie van het deelfonds beoogt bij te dragen tot de verbetering van het duurzaamheidsprofiel van de geselecteerde portefeuillebedrijven door een actieve dialoog en engagementactiviteiten. Nadere informatie over het beleid inzake verantwoord beleggen van de beheersmaatschappij en een overzicht van de betrokken ratingbureaus voor duurzaamheid vindt u op www.mainfirst.com.

Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden.

De vermelde beleggingsdoelstellingen zijn een exacte kopie van de beleggingsdoelstellingen vermeld in het Essentiële Beleggersinformatiedocument (PRIIPs-KIDs).

Benchmark
De index is niet aangepast aan de sociale of milieukenmerken die door het Fonds worden bevorderd.

ESG-beginselen
Het fonds past ook de ESG-principes van MainFirst toe (normen voor milieu-, sociale en governancefactoren). Deze beginselen zijn te vinden op de website mainfirst.com/nl/asset-management/sustainable-investments-esg en in het Verkoopprospectus onder punt 3.


RISICOPROFIEL

De onderstaande risico-informatie mag niet worden opgevat als een uitputtende beschrijving van de risico's of als een definitieve voorstelling van de vermelde risico's. Een gedetailleerde beschrijving van de risico's is opgenomen in het prospectus.

Algemeen marktrisico
De activa waarin de fondsbeheerder voor rekening van het compartiment belegt, houden risico's in, maar bieden ook kansen om meerwaarde te creëren. Als het compartiment direct of indirect belegt in effecten en andere activa, is het blootgesteld aan de algemene tendensen en ontwikkelingen op de markten, met name op de effectenmarkten, die het gevolg zijn van diverse en soms irrationele factoren. Verliezen kunnen zich voordoen wanneer de marktwaarde van activa daalt ten opzichte van de kostprijs. Als een belegger deelnemingsrechten in het compartiment verkoopt op een moment dat de waarde van de activa van het compartiment is gedaald sinds het moment van aankoop van de deelnemingsrechten, zal de belegger niet het volledige bedrag ontvangen van het geld dat in het compartiment is belegd. Hoewel het Fonds altijd streeft naar waardestijging, kan dit niet worden gegarandeerd. Het risico van de belegger is echter beperkt tot het belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Een positieve prestatie in het verleden is geen garantie dat in de toekomst ook een positieve prestatie zal worden behaald.

Kapitaalrisico
Kapitaalrisico is de mogelijkheid om een belegging geheel of gedeeltelijk te verliezen. Zij is van toepassing op het gehele gamma van activa waarvoor geen volledige terugbetaling van het aanvangskapitaal is gegarandeerd.

Rendementsrisico
Het rendementsrisico vloeit voort uit schommelingen in de beleggingsopbrengsten in de tijd. Het door beleggers gewenste rendement hangt nauw samen met het risiconiveau van de projecten of ondernemingen waarin zij beleggen. Als de schommelingen groot zijn, heeft de belegging een hoog risicoprofiel. Voor beleggingen of investeringen met een hoog risicoprofiel wordt een hoger rendement gewenst dan voor beleggingen of investeringen met een relatief laag risicoprofiel. Door de beleggingen verder te diversifiëren is het mogelijk om - bij een gegeven of gewenst rendement - het rendementsrisico te verminderen.

Kredietrisico
Het fonds kan een deel van zijn activa beleggen in obligaties. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden, wat kan leiden tot het verlies van de waarde van de obligaties of een deel daarvan.

Renterisico
De waarde van een belegging kan worden beïnvloed door schommelingen van de rentevoet. Het werkelijke rendement dat beleggers in andere valuta's verdienen, kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. Rentevoeten kunnen worden beïnvloed door een aantal factoren of gebeurtenissen zoals monetair beleid, discontovoeten en inflatie enz. Beleggers worden eraan herinnerd dat wanneer de rentevoeten stijgen, de waarde van beleggingen in vastrentende effecten, zoals obligaties, daalt.

Tegenpartijrisico
Het Fonds kan verschillende transacties aangaan met contractuele partners. Als een contractuele partner insolvabel wordt, is het mogelijk dat hij niet langer in staat is om de uitstaande vorderingen van het Fonds (of van het compartiment, zie noot hierboven) te betalen, of slechts gedeeltelijk. Dit risico is nog groter wanneer de transacties niet via een effectenbeurs of een gereglementeerde markt worden verricht ("over-the-counter transacties").

Liquiditeitsrisico
het compartiment kan een deel van zijn activa beleggen in effecten die niet op een effectenbeurs of een soortgelijke markt worden verhandeld. Als een activum illiquide is, bestaat het risico dat het niet kan worden verkocht of alleen met een aanzienlijke korting kan worden verkocht. In het geval van een aankoop kan de illiquiditeit van een activum betekenen dat de aankoopprijs aanzienlijk wordt verhoogd.

Valutarisico
Wanneer een compartiment direct of indirect activa bezit die in andere valuta's dan de euro zijn uitgedrukt, bestaat er een grote kans dat de waarde van de belegging door wisselkoersschommelingen zal worden beïnvloed. Het werkelijke rendement dat beleggers in andere valuta's verdienen, kan door wisselkoersschommelingen hoger of lager uitvallen.

Risico land/regio
Wanneer de beleggingen van een compartiment in bepaalde landen of regio's geconcentreerd zijn, vermindert dit eveneens de risicospreiding. Bijgevolg zal het compartiment bijzonder afhankelijk zijn van individuele of onderling afhankelijke landen en regio's en van de bedrijven die in die landen en regio's gevestigd en/of actief zijn.

Risico's die voortvloeien uit het gebruik van derivaten
Het compartiment kan derivatentransacties afsluiten voor de doeleinden die in het beleggingsbeleid van het PRIIPs-KIDs zijn vastgesteld. De resulterende grotere waarschijnlijkheid van winst gaat gepaard met een groter risico van verlies. Door gebruik te maken van derivaten om verliezen te beperken, kan ook het winstpotentieel van het compartiment worden verminderd.

Operationeel en bewaarnemingsrisico
Het Fonds kan worden blootgesteld aan fraude of andere criminele activiteiten. Verliezen kunnen ontstaan door misverstanden of fouten van werknemers van de beheermaatschappij of van derde ondernemingen. Natuurrampen zijn een ander potentieel verlies. De bewaring van activa, vooral als de bewaarder in het buitenland is geregistreerd, kan resulteren in potentiële verliezen als gevolg van solvabiliteit, nalatigheid of ongepast gedrag van de bewaarder of subbewaarders.

 

ESG - ONS BEGRIP VAN DUURZAAMHEID: STRIKTE INTEGRATIE VAN ESG-INDICATOREN IN HET BELEGGINGSPROCES


UNPRI

MainFirst heeft zich gecommitteerd aan de Principles for Responsible Investment (UNPRI) voor alle beleggingen.

ESG-risicoanalyse
Voor ons betekent duurzaam beleggen dat wij de ESG-risico's als een essentieel aspect van het beleggingsproces in de beleggingsbeslissing integreren. MainFirst Global Dividend Stars kijkt alleen naar bedrijven in de top 80% van de duurzaamheidsrating binnen hun sector. Hiervoor gebruiken wij de analyses van het externe ratingbureau Sustainalytics. Ondernemingen met kleine of middelgrote kapitalisatie die niet of slechts technisch door externe ratingbureaus worden gedekt, worden afzonderlijk beoordeeld. De toegepaste ESG-risicoscore wordt hier in detail besproken.

Actieve dialoog
Wij gaan een actieve dialoog aan met de vertegenwoordigers van de ondernemingen in onze portefeuille. Dit vergemakkelijkt een constructieve kritische uitwisseling over strategische en op duurzaamheid gerichte onderwerpen. Door dit engagement willen wij het ESG-profiel van onze eigen onderneming verbeteren. Ondernemingen met een ernstig risico worden specifiek beoordeeld en wij spreken individueel met hun management om relevante kwesties aan te pakken en te verbeteren. Voor ons betekent dit ook actief gebruik maken van het stemrecht en regelmatig de prestaties evalueren.

Sector uitsluitingen (Product Verbintenis)
Bovendien wil het fondsbeheerteam de wereld verbeteren door actief te beleggen op een duurzame manier. Daarom versterken we de duurzaamheidsbenadering van het MainFirst Global Dividend Stars door nog meer sectoren uit te sluiten:

 

Energie en milieu:

  • Onconventionele olie en gas
  • Steenkool
  • Kernenergie

Op waarde gebaseerde sectoren:

  • Tabak
  • Volwassen amusement

Defensie en militair:

  • Wapens

 

 

Wereldwijde normen
De uitsluiting van ondernemingen die niet voldoen aan de criteria inzake mensenrechten, arbeidsrechten, milieu of corruptiebestrijding van de wereldwijde normen van het UN Global Compact, is ook een basisvereiste voor investeringen.


CONTACT

Het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatiedocumenten ("PRIIPs-KIDs"), de jaarverslagen en de halfjaarverslagen van het Fonds zijn kosteloos in het Frans verkrijgbaar op verzoek bij de Vertegenwoordiger in België, DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, en op www.fundinfo.com en op https://www.mainfirst.com/nl-be/vermogensbeheer/beleggingsfondsen-en-documenten/aandelenfondsen.

Een samenvatting van de rechten van beleggers is hier gratis in elektronische vorm in het Engels beschikbaar.

De Beheermaatschappij kan om strategische of wettelijk noodzakelijke redenen en met inachtneming van eventuele opzeggingstermijnen bestaande distributieovereenkomsten met derden opzeggen of distributievergunningen intrekken.

COMPLIANTIE

Voor klachten van Belgische beleggers kunt u contact opnemen met ETHENEA Independent Investors S.A. (Josiane Jennes, j.jennes@ethenea.com) of de Bemiddelingsdienst voor consumenten, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel, http://www.mediationconsommateur.be.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alvorens in dit product te beleggen, raden wij u aan ervoor te zorgen dat u de kenmerken van dit product en in het bijzonder de risico's die eraan verbonden zijn, volledig begrijpt. In het algemeen houdt elke belegging een risico van kapitaalverlies in.

De vermelde informatie is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken over het betrokken product en is niet opgesteld op basis van enige wettelijke of reglementaire verplichting. Gepubliceerd door: MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Dit document mag niet worden doorgegeven aan personen die gevestigd zijn in een staat waar het fonds niet mag worden verhandeld of waar een vergunning voor het op de markt brengen is vereist. De deelnemingsrechten mogen alleen aan personen in dergelijke landen worden aangeboden indien een dergelijk aanbod in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen en indien de verspreiding/publicatie van dit document en de aankoop/verkoop van deelnemingsrechten in het desbetreffende rechtsgebied niet aan beperkingen onderhevig zijn. In het bijzonder mag het Fonds niet worden aangeboden in de Verenigde Staten van Amerika of aan Amerikaanse personen (in de zin van Regel 902 van Regulation S onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) of aan personen die handelen namens, of voor rekening of ten gunste van Amerikaanse personen.

Het prospectus, de statuten en de periodieke verslagen, alsmede de belangrijkste informatiedocumenten voor beleggers, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans bij de beheermaatschappij, ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg en bij de vertegenwoordiger in België, DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg. De inhoud ervan en de informatie die zij bevat, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uitleg van technische termen is te vinden op https://www.mainfirst.com/nl-be/glossarium-van-termen/.

Verkoopcontact

WETTELIJKE KENNISGEVING

Dit is een marketing communicatie.

Het dient enkel informatieve doeleinden en geeft de geadresseerden advies over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. MainFirst geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan MainFirst. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. MainFirst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. MainFirst is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan.
Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties.
De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:
België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.
De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen.
Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van MainFirst.

Copyright © 2024 MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG, hier "MainFirst"). Alle rechten voorbehouden.